Obrzędy pogrzebu związane z kremacja ciała. Obrzędy złożenia urny w grobie.

Niniejszy opis złożenia urny w grobie został zaczerpnięty z „Dodatku do Obrzędów Pogrzebu” wydanego na mocy Dekretu z dnia 1 września 2010r. nr SEP – 6.1-20, podpisanego przez Przewodniczącego Episkopatu Polski, Metropolitę Przemyskiego Abp Józefa Michalika.

WPROWADZENIE

Stolica Apostolska, dekretem Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 7 lipca 2010 roku, zatwierdziła sam obrzęd, jak i normy wykonawcze związane z kremacją ciała ludzkiego. W oparciu o zatwierdzone normy i podane wskazania biskupi polscy w Liście pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu w punkcie 4 tego listu, podają opis obrzędów pożegnania ciała zmarłego związanego z kremacja i późniejszym złożeniem urny w grobie (tekst powyższego listu zamieszczony jest również na naszej stronie, zachęcamy do zapoznania się z jego treścią).

 OBRZĘD ZŁOŻENIA URNY W GROBIE

W zależności od okoliczności, zwłaszcza jeśli przed kremacją nie miały miejsca żadne obrzędy pogrzebowe, złożenie urny do grobu może poprzedzić liturgia sowa i modlitwy ostatniego pożegnania podane w Trzeciej formie pogrzebu z jedną stacją (Obrzędy pogrzebu, s. 115-127) odpowiednio je zmieniając (zamiast „ciało”, winno się mówić „doczesne szczątki”, itp.).

OBRZĘDY WSTĘPNE (w kaplicy/kościele lub przy grobie)
K. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
W. Amen.
K. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociech niech będzie z wami wszystkim.
W. I z duchem twoim.

Prowadzący obrzęd wzywa do modlitwy tymi lub podobnymi słowami: Niedawno pożegnaliśmy naszego brata (naszą siostrę) N., Obecnie pragniemy złożyć jego (jej) doczesne szczątki w grobie. Współczujemy najbliższej rodzinie zmarłego (zmarłej). Wierzymy, że śmierć jest początkiem lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa. Ufamy, że spotkamy się znowu z N w domu naszego Ojca. Módlmy się słowami psalmu 23: (odmawia się psalm 23 powtarzając po każdej zwrotce refren Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego).

MODLITWA
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty jesteś dobrym Pasterzem i troszczysz się o nas. Nie opuszczasz nas nawet w śmierci. Prosimy Cię, zaprowadź naszego brata (naszą siostrę) N., do wiekuistej światłości i pozwól mu (jej) zamieszkać w Domu Ojca niebieskiego na wieki.
W. Amen.

Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, można również wybrać z liturgii słowa odpowiednio dobrane czytania biblijne (Obrzędy pogrzebowe, s. 224-301).

O ile urnę zanosi się w procesji do grobu, wykonuje się odpowiednio dobrane śpiewy.

OBRZĘDY PRZY GROBIE
K. Na ziemi nie mamy stałego miejsca, ale oczekujemy nowego w przyszłym świecie. Umocnieni wiarą, że Bóg wskrzesi zmarłych do życia, żegnamy doczesne szczątki zmarłego (zmarłej) N., i pragniemy je złożyć w grobie. Błagajmy Boga, aby naszego brata (siostrę) wskrzesił w chwale i doprowadził do społeczności świętych. Prośmy o to słowami modlitwy Pańskiej.
W. Ojcze nasz…

Można także odmówić jedną z modlitw powszechnych (Obrzędy pogrzebu, s. 75, 206-215).

MODLITWA KOŃCOWA

Ojcze miłosierny, dzięki Ci składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę (twoja służebnicę) N., w ziemskim życiu i które za jego (jej) pośrednictwem nam przypadły w udziale. Boże, Ty w chrzcie świetnym uczyniłeś naszego brata (naszą siostrę) swoim dzieckiem. Wysłuchaj nasz prośby i otwórz mu (jej) bramy raju, nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary, aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i z naszymi zmarłymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Albo:

Boże, Tobie polecamy naszego brata (naszą siostrę) N., i prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia, odpuść mu (jej) grzechy, które popełnił(a) z ludzkiej ułomności, aby umarły(a) dla świata żył(a) dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Kapłan kropi grób wodą święcona mówiąc: Panie Boże, pobłogosław ten grób, w którym składamy urnę z doczesnymi szczątkami naszego brata (naszej siostry) N., i omyj jego (jej) duszę z wszystkich win, aby razem z wszystkimi świętymi miał (miała) udział w radościach życia wiecznego. Następnie kapłan rzuca na urnę grudkę ziemi mówiąc: Z prochu powstałeś i prochem jesteś, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Złożymy teraz urnę z doczesnymi szczątkami naszego brata (naszej siostry) do grobu. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i zapowiedział, że odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi je, gdy przyjdzie w chwale.

ZŁOŻENIE URNY DO GROBU

Urnę wkłada się do grobu, następnie kapłan czyni znak krzyża i mówi: W krzyżu naszego Pana Jezusa + Chrystusa jest zmartwychwstanie i życie. Odpoczywaj w pokoju

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Jak w obrzędach pogrzebu.

KOŃCOWA MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Wieczny odpoczynek…

Na zakończenie śpiewa się: Witaj Królowo albo inną pieśń maryjną według miejscowego zwyczaju.

 
nawiedzenie rodzin przez
Maryję w Świętym Wizerunku Jasnogórskiej Ikony
Chcesz podyskutować na dręcząc Cię tematy?
Zadaj pytanie księdzu...
Dyżury spowiedników - stały
konfesjonał: Wt, Pt: 800-900
Czw: 1600-1700
codziennie 730-1700
kościół Św. Marcina
z wyjątkiem niedziel